Κάθε νομική υπόθεση είναι ξεχωριστή, απαιτεί συνεχή έρευνα της νέας νομοθεσίας και προσήλωση στη λεπτομέρεια.


Η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα στον χειρισμό των υποθέσεων.

Με 15 χρόνια δικαστηριακής εμπειρίας σε όλους τους τομείς δικαίου αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την επικράτεια...

Legal

Action.gr

Φόρμα Επικοινωνίας


Καλώς ήρθατε!

Με υπευθυνότητα, επιμέλεια, και σεβασμό προς τον εντολέα, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση παντός είδους Αστικών, Διοικητικών και Ποινικών υποθέσεων.

Αστικές υποθέσεις

• Κληρονομικά δικαιώματα, ειδίκευση και εμπειρία σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, διαθηκών, κληρονομητηρίων.

• Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες.

• Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.

• Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

• Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.

• Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Γειτονικό δίκαιο.

• Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών.

• Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους.

• Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

Εργασιακές σχέσεις

Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καταγγελίες σύμβασης.

Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.

Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.

Ειδικά θέματα συνταξιοδότησης, υπολογισμό συντάξεων και αναπροσαρμογές, ζητήματα αναστολών παράλληλης εργασίας συνταξιούχου, διεκδίκηση επιδομάτων κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.Χρηματοοικονομικά

Παρέχουμε με υπευθυνότητα πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με:

• Δίκαιο αξιογράφων – πάσης φύσεως θέματα σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.

Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών, ρυθμίσεις «υπερχρεωμένων νοικοκυριών», ζητήματα με τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς, και αξιολόγηση όρων τραπεζικών συμβάσεων (ΓΟΣ).

 Ζητήματα προστασίας καταναλωτή.

• Διαπραγμάτευση με Πιστωτικά Ιδρύματα.


Ποινικές υποθέσεις

• Εκπροσώπηση σε ποινικό δικαστήριο κάθε είδους και βαθμού
• Σύνταξη μηνύσεων, εγγράφων εξηγήσεων, απολογητικών υπομνημάτων