Κάθε νομική υπόθεση είναι ξεχωριστή, απαιτεί συνεχή έρευνα της νέας νομοθεσίας και προσήλωση στη λεπτομέρεια.


Η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα στον χειρισμό των υποθέσεων.

Με 15 χρόνια δικαστηριακής εμπειρίας σε όλους τους τομείς δικαίου αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την επικράτεια...

Legal

Action.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ «ΨΙΛΑ» ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Μια από τις συχνότερες και βασικές συμβουλές που δίνουμε στους εντολείς μας, πριν την υπογραφή οποιουδήποτε προδιατυπωμένου συμβολαίου, είναι να διαβάζουν με προσοχή τα «ψιλά» γράμματα και  τις εξαιρέσεις που αναφέρονται με ακόμα πιο ψιλά γράμματα, προς τις τελευταίες σελίδες των συμφωνητικών.


Read more...

Δωρεά ακινήτου υπό τρόπο: Ποια είναι και πως ανακαλείται

Η ανάκληση δωρεάς, λόγω υπαίτιας μη εκτέλεσης του τρόπου, γίνεται με άτυπη μονομερή δήλωση του δωρητή, έστω και αν αφορά ακίνητο Αν μεταβιβάστηκε ακίνητο στο δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η αναμεταβίβαση της κυριότητας, μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς, εφόσον αρνείται αυτήν ο δωρεοδόχος, επιτυγχάνεται με την καταδίκη του τελευταίου σε δήλωση βούλησης και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον συμβολαιογράφου για αποδοχή της απόφασης αυτής. 


Read more...

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο αγοραστής, στις περιπτώσεις που υφίσταται ευθύνη του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητος, δικαιούται, κατ’επιλογήν του διαζευκτικώς:

α) είτε να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο απαλλαγμένο από ελαττώματα ή που φέρει την συνομολογηθείσα ιδιότητα, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

β) είτε να απαιτήσει τη μείωση του τιμήματος,

γ) είτε να υπαναχωρήσει από


Read more...

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας, το τελευταίο διάστημα, νέες διατάξεις, νόμοι και οδηγίες που αφορούν δυσβάσταχτα πρόστιμα από το πουθενά, αρχίζουν και ισχύουν, χωρίς όμως την προηγούμενη απαραίτητη ενημέρωση των πολιτών.

 Τα πιο βασικά από αυτά θα προσπαθήσω να αναφέρω προς ενημέρωση των αναγνωστών.


Read more...

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Από τη διάταξη του άρθρου 1579 ΑΚ συνάγεται ότι η υιοθεσία ενηλίκου επιτρέπεται μόνο όταν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού που υιοθετεί.

Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εντάσσεται και η υιοθεσία τέκνου της συζύγου του υιοθετούντος, αφού μεταξύ του τελευταίου και του τέκνου της συζύγου του υπάρχει συγγένεια εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.


Read more...

ΔΕΚΤΗ Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ –Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η συναίνεση των φυσικών γονέων μπορεί να αναπληρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου, εάν το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν.


Read more...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ & ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Η μεταβολή του κύριου ονόματος αποφασίζεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά την διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας.

Η αίτηση συντάσσεται και κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου και ένα αντίγραφο κοινοποιείται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η αλλαγή του κυρίου ονόματος δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση.


Read more...