• Anastasia Mιliou

Γιατί είναι ευκαιρία για αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα της κρίσης, ένας νέος νόμος ισχύει από το 2013 σε  μια προσπάθεια να δοθεί  πνοή στην  παγωμένη αγορά ακινήτων.  Με το νόμο αυτό προβλέπεται μία νέου τύπου άδεια παραμονής πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα συνεχών ισόχρονων ανανεώσεων για πολίτες που δεν είναι Έλληνες αλλά έχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με την προϋπόθεση η αξία της περιουσίας αυτής  να ανέρχεται τουλάχιστον  στο ποσό των 250.000 €. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης οι τιμές των ακινήτων που πριν το 2010 ήταν στα ύψη, τώρα έχουν πέσει σχεδόν στην μισή τιμή. Ειδικά οι εξοχικές κατοικίες πολυτελείας στους πιο γνωστούς προορισμούς είναι από τις πρώτες που διατίθενται σε πραγματική τιμή ευκαιρίας. Για παράδειγμα μια βιλά πολυτελείας στην Μύκονο που μπορεί να κόστιζε και 1.000.0000 ευρώ πριν μια πενταετία, τώρα μπορεί να πωλείται και 500.000 ευρώ.   Γενικότερα δε προ κρίσης οι εξοχικές κατοικίες ή τα οικόπεδα που είχαν θέα ή ήταν κοντά στην θάλασσα ήταν απλησίαστα και υπερτιμημένα. Πλέον για κάποιον που αγαπά την Ελλάδα και θα ήθελε μια ήσυχη ζωή εδώ, οι ευκαιρίες να βρει το σπίτι των ονείρων του και να το αγοράσει έχουν πολλαπλασιαστεί. Η προσφορά σε ακίνητα είναι τόσο μεγάλη και η ζήτηση τόσο χαμηλή, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί το ιδανικό σπίτι για κάθε γούστο.   Άδεια χορηγείται  σε  πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε 250.000 ευρώ ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και η οποία περιουσία περιήλθε σε αυτούς με δωρεά ή γονική παροχή. Το δικαίωμα διαμονής σε αυτήν την περίπτωση ασκείται μόνο από τον δωρεολήπτη ή τον αποδέκτη της γονικής παροχής. Σε πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και για υπηκόους τρίτης χώρας, δηλαδή για όσους δεν είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετή χρονομεριστική μίσθωση ή δεκαετή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, των οποίων μισθώσεων τα μισθώματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 250.000 Η αγορά του ακινήτου μπορεί να γίνει από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή και μέσω νομικού προσώπου, το οποίο έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου ανήκουν εξ ολοκλήρου στο φυσικό πρόσωπο. Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται σε υπήκοο τρίτης χώρας  που είναι ιδιοκτήτης είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 € Το ακίνητο θα πρέπει να ανήκει στο φυσικό πρόσωπο, απαγορευμένης της εκμίσθωσης του σε τρίτον. Πρακτικά όμως, μετά την αγορά του ακινήτου και τη χορήγηση της άδειας διαμονής, κανείς δεν ελέγχει την κατάσταση του ακινητου και αν αυτό μισθώνεται ή όχι. Μόνο κατά την ανανέωση της άδειας, μετά από πέντε χρόνια, απαιτείται το ακίνητο να ανήκει πάλι πλήρως στον ιδιοκτήτη του. ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δίνεται η δυνατότητα συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 €, εφ’ όσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης ανέρχεται σε 250.000 €. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μέλη οικογένειας θεωρούνται οι σύζυγοι και τα κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα τους. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ H άδεια διαμονής του ιδιοκτήτη ακινήτου ισχύει για πέντε χρόνια, και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα όσες φορές ζητηθεί, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ενδιαφερομένου. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς του λήγει ή ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του ιδιοκτήτη. Τα διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν εμποδίζουν την ανανέωση της άδειας διαμονής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η άδεια διαμονής δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Επιτρέπεται μόνο η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρείας. Το χρονικό διάστημα διαμονής στην Ελλάδα λόγω κτήσης ακινήτου δεν συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας στους διαμένοντες. Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου πριν την παρέλευση πενταετίας, ο υπήκοος τρίτης χώρας χάνει το δικαίωμα διαμονής.

3 views0 comments

Recent Posts

See All